Verklaring van beperkte garantie (disclaimer)

van Media Service 24 SARL

1. Verantwoordelijkheid voor de inhoud, gegevens en/of informatie is voor de gebruiker.

De Media Service 24 SARL (hierna MS24 genoemd) heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en streeft erna, de informatie, die verleend wordt steeds verder uit te breiden en te actualiseren. Desondanks neemt Media Service 24 SARL wat betreft actualiteit, volledigheid en juistheid van de aangetroffen inhoud en documenten geen garantie op zich. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen Media Service 24 SARL, die betrekking hebben op schadegevallen van materiële of ideële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de daar aangeboden informatie ofwel door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie veroorzaakt zijn, worden principieel uitgesloten. Dit voor zover van de kant van Media Service 24 SARL geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid ten grondslag ligt.

2. Verwijzingen en links

Media Service 24 SARL verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat op het moment dat de link geplaatst is, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s heeft Media Service 24 SARL geen invloed. Daarom distantieert Media Service 24 SARL zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s, die na de plaatsing van de link veranderd is. Uitdrukkelijk distantieert Media Service 24 SARL zich ook van alle inhoud, straf- of aansprakelijkrechtelijk relevant is of tegen de goede zeden verstoot. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsook voor vreemde bijdrages in eventuele gastenboeken, discussieforums, linkaanduidingen, maillijsten en alle andere vormen van databanken, waarop het mogelijk is dat externe berichten toegang tot de inhoud verkrijgen. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik, van informatie, die op een dergelijke wijze is gepresenteerd, is alleen de aanbieder van de pagina, waarop verwezen werd aansprakelijk. Met name de aansprakelijkheid van Media Service 24 SARL volgens buitenlandse rechtsverordeningen is uitgesloten. Het leggen van een verbinding naar de websites van derden gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

3. Rechtswerking van deze verklaring van beperkte garantie

Deze verklaring van beperkte garantie kan als deel van het internetaanbod beschouwd worden, van waaruit op deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig beantwoorden aan de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van het document in zijn inhoud en geldigheid daardoor onberoerd.