Algemene Voorwaarden

De opdracht  tot een betaalde reclameboodschap kan op twee manieren tot stand komen:
door het versturen van een volledig ingevuld orderformulier op bovenstaande website en daarmee accepteren van de algemene voorwaarden, is het contract bindend vanaf de orderdatum voor de periode van minimaal 2 jaar. Het contract kan niet voortijdig worden beëindigd. De looptijd van het contract wordt automatisch met een jaar verlengd, als niet uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van het contract een schriftelijke kennisgeving per aangetekend post door de opdrachtgever bij Media Service 24 SARL is ontvangen.

Door het aannemen van een van onze aanbiedingen, die per e-mail / fax / post verzonden zijn. In dit geval komt de opdracht tot een betaalde reclameboodschap tot stand door het terugsturen van de ondertekende registratieaanvraag en is bindend vanaf de datum van ondertekening, maar niet later dan bij de onlineschakeling van het contractgegevens voor een periode van tenminste 2 jaar. Het contract kan niet voortijdig worden beëindigd. De looptijd van het contract wordt automatisch met een jaar verlengd, als niet uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van het contract een schriftelijke kennisgeving per aangetekend post door de opdrachtgever bij Media Service 24 SARL is ontvangen.

Media Service 24 SARL behoudt zich het recht voor registratieaanvragen die gratis zijn of waarvoor kosten verschuldigd zijn, zonder opgaaf van reden af te wijzen. DE Media Service 24 SARL bevat opgedragen behoudt registratieaanvragen, waarvoor kosten verschuldigd zijn alsook gratis gegevensbestanden. Een gratis registratie bevat een branche, bedrijfsnaam, adres, telefoon- en faxnummer en ook een internetlink naar de website van de opdrachtgever op voorwaarde dat deze een backlink op zijn eigen homepage plaatst, die verwijst naar de beschrijving van de plaats van zijn reclameboodschap op (bovenstaande website).  De link moet duidelijk zichtbaar op de homepage van de opdrachtgever geplaatst zijn.

De betaalde reclame-uitingen bevatten de diensten, die in de prijstabel zijn vermeld en worden overeenkomstig deze tabel gefactureerd. Voor de volledigheid van de informatie is uitsluitend de opdrachtgever verantwoordelijk. Het contract is volledig van kracht, zelfs als de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of helemaal geen gebruik maakt van de afgesproken opdracht. Om veiligheidsredenen (spam) worden de email- en internetadressen uitsluitend in gecodeerde vorm opgeslagen en als link weergegeven. D bedrijfsgegevens worden volgens § 26 BDSG elektronisch vastgelegd en opgeslagen. In de database, kan elke gebruiker via  internet onder het adres bovenstaande website  toetasten. De ondergetekende bevestigt met zijn handtekening dat hij geïnformeerd is over de diensten van Media Service 24 SARL onder het internetdomein of bovenstaande website

De prestatie van Media Service 24 SARL is pas na de overeengekomen datum van publicatie ten volle uitgevoerd.  De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijke akkoord, dat de aan Media Service 24 SARL  verstrekte gegevens elektronisch worden verzameld en opgeslagen. De opdrachtgever verklaart zich tevens uitdrukkelijke akkoord, dat Media Service 24 SARL de gegevens en het advertentiecontract aan andere bedrijven mag afstaan of door hen laten publiceren. De opdrachtgever verklaart zich verder uitdrukkelijke akkoord, dat Media Service 24 SARL  de reclameboodschap ook onder een ander internetdomein kan publiceren, op voorwaarde dat de effectiviteit van de reclame-uiting niet ongepast beïnvloed wordt. Dat houdt ook in, dat Media Service 24 SARL het recht heeft, de reclameboodschap door uitgevers of dienstverleners te laten publiceren.

Voor de juistheid van de informatie is uitsluitend de opdrachtgever verantwoordelijk. Hij is tevens volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens en stelt Media Service 24 SARL vrij vrij van alle auteursrechten en het mededingingsrechten, evenals alle andere aanspraken van derden. In het geval van ontbrekende, onjuiste registratie of als de klant niet over toegang tot het internet beschikt, wordt de set gegevens op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever gecorrigeerd binnen 14 dagen door Media Service 24 SARL. Schadeloosstelling komt uitsluitend ingeval van opzet of grove schuld van de zijde van Media Service 24 SARLtot stand.

Mondelinge afspraken zijn slechts dan geldig indien een schriftelijke bevestiging van Media Service 24 SARL beschikbaar is. Als voorschot op de te verwachten kosten voor webmarketing, redactionele kosten, licentiekosten, programmering en acquisitie van servers van zeer goed kwaliteit en huur van datacenter is Media Service 24 SARL gerechtigd de overeengekomen contractprijs ten bedrage van 1608, - euro / 1896,- CHF  (24 maanden) te vermeerderen met wettelijk gestelde BTW op voorhand op te eisen.

De databank van bovenstaande website bevat monsteradressen, die bij een gebruik, waarvoor Media Service 24 SARL geen goedkeuring heeft gegeven, de herkomst van deze gegevens vastgelegd worden. Misbruik van deze gegevens wordt door.  Media Service 24 SARL met schadeclaims niet onder € 10.000 / CHF 12.000 per geval strafbaar gesteld. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Een nietige bepaling wordt onder consensus vervangen door een geldige bepaling, die de oorspronkelijke bedoeling van beide partijen het dichtst benadert.

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij in kennis wordt Media Service 24 SARL wordt geïnformeerd over vernieuwingen en actualiseringen per email, mits hij dit heeft aangegeven. De opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid de nieuwsbrief af te zeggen. Indien de opdrachtgever een handelaar is, dan geldt de bevoegde rechtbank  MA.  Voor andere opdrachtgevers geldt de bij hen gewoonlijke bevoegde rechtbank.